Reklamační řád

Drivelab s.r.o.

Reklamační řád

Firma Drivelab s.r.o. se sídlem V Okruží 2158, 130 00 Praha 3 - Žižkov, (dále jen dodavatel) poskytuje zadavateli zakázky (dále jen zákazník) na provedené práce záruku v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno níže.


Dodavatel poskytuje záruku na vady zakázky po dobu 6 měsíců ode dne, kdy mělo dojít k převzetí předmětu zakázky zákazníkem po jejím dokončení.

Na repasováné náhradní díly je poskytována záruka v délce 3 měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

V případě, že v rámci záruční opravy byl vyměněn náhradní díl nebo celek, jehož bezplatná výměna v rámci záruky vyžaduje posouzení a souhlas výrobce a výrobce rozhodne, že se na vyměněný díl nebo celek záruka nevztahuje, takže zákazník nemá ne jeho bezplatnou výměnu nárok, je zákazník povinen tento náhradní díl nebo celek řádně uhradit.

Zákazník je povinen při převzetí předmětu zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady, na tyto vady neprodleně upozornit. Pokud zákazník neupozorni na vady při přebírání věci, znamená to, že souhlasí s rozsahem a náklady na provedenou práci, zkontroloval stav a vzhled předmětu zakázky, opravený předmět zakázky přebírá bez výhrad.

V ostatních případech musí být vady dodavateli písemně oznámeny neprodleně po jejich zjištění a přesně specifikovány.

Dodavatel odstraní závadu podléhající záruce na své náklady a ve své provozovně. Náklady za odstranění vady jinou odbornou osobou či firmou, náklady na odtažení vozidla, jehož se vada týká jakož i ostatní náklady jdou k tíži zákazníka.

Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu odstranit, je zákazník oprávněn požadovat slevu z ceny zakázky nebo od objednané zakázky odstoupit.

Na opravy provedené dle požadavku zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou se záruka neposkytuje.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech, když:
předmět zakázky nebyl dodavateli dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad, vadné díly byly na pokyn zákazníka upraveny, opraveny nebo odstraněny a jinou odbornou osobou nebo firmou. Záruka se nevztahuje na díly a materiál dodaný zákazníkem, použité díly, ani na spotřební materiál.

Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou na předmětu zakázky od doby převzetí věci (vozidla), po dobu provádění zakázky.

Za škody na věcech nacházejících se na nebo v předmětu zakázky odpovídá dodavatel pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy. Jinak je zákazník povinen přistavit vozidlo do opravy prázdné, vyklizené a čisté.

V případě, kdy za škodu na předmětu zakázky odpovídá dodavatel, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí dodavatel zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí dodavatel částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.

Při škodě na věcech na nebo v předmětu zakázky, které dodavatel převzal do úschovy, hradí dodavatel zákazníkovi skutečnou škodu zjištěnou jako hodnotu věci v době jejich poškození.

Zákazník je povinen bezodkladně zkontrolovat předmět zakázky, při jeho přebírání, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů po demontáži. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.

© 2024 Drivelab s.r.o. | IČO:03732339 | all rights reserved | GDPR podmínky | VOP | REKLamační ŘÁD